Maskerade

Maskerade

De Maskerade bouwmethode gaat uit van een flexibele indeelbaarheid, gebruik van hernieuwbare grondstoffen en energie en een gezond & comfortabel binnenklimaat.

DE MENS CENTRAAL

Mensen moeten zelf (mede) kunnen bepalen waar en hoe ze willen wonen. Bewonersparticipatie, mensen betrekken bij de zaken die voor hen van wezenlijk belang zijn, is de beste manier om duurzaam levensloopbestendig te bouwen. Er moet daarom anders worden gebouwd.

Anders bouwen is meer dan het veranderen van de bouwmethodiek. Het heeft vooral te maken met communicatie en organisatie. De ervaring met het bouwen voor woongroepen of mensen die collectief als opdrachtgever optraden leert dat het goed mogelijk is om bewoners mee te laten participeren in het bouwproces. Het is daarbij nodig dat de woonwensen van de mensen centraal staan en dat deze niet te veel worden gehinderd door (onbespreekbare) eisen van stedenbouwkundige kant en bouwtechnische (constructieve) zaken. Het is dus zaak dat de gemeente de stedenbouwkundige randvoorwaarden zoals verkavelingsvorm en maatvoering zodanig vaststelt dat mensen daar iets mee kunnen; d.w.z. dat ze hun woonwensen met betrekking tot hun huis en de woonomgeving zelf (mede) kunnen invullen.

Gebleken is dat, naarmate de woning breder is, er beter ingespeeld kan worden op de individuele woonwensen. Mensen zijn zelf, in groepsverband, goed in staat om in overleg met de gemeente of woningcorporatie de communicatie en organisatie van het participatieproces te regelen.

Van der Breggen Architecten heeft zich tot taak gesteld om mensen een hanteerbaar instrument aan te bieden in de vorm van een bouwmethode met een maatsystematiek waarmee alle denkbare woonvormen te realiseren zijn en bovendien de levensbestendigheid is gegarandeerd. Met deze zgn MASKERADE bouwmethode en maatvoering als bouwsteen voor de planontwikkeling van buurten en wijken kan er een duurzame en levensloopbestendige woonsituatie worden gegarandeerd.

Maskerade is gebaseerd op het scheiden van CASCO en INBOUW. Het Casco met een constructieve breedte maat van 7,5 meter en een vrije hoogte van 3 meter geeft vele indelingsmogelijkheden. De gebruikers hebben zo de keuze om aan de tuin of aan de straat te wonen, onder of boven te slapen en zelf de woning in te delen. Bij appartementen is er een vrije keuze in de situering van balkons en loggia’s, zon gericht en mede bepalend voor de indeling.

MASKERADE EEN INDUSTRIËLE BOUWMETHODE

Om betaalbaar en vooral ook kwalitatief hoogstaand te bouwen is het noodzakelijk om anders te gaan bouwen. Dit gebeurt op basis van het scheiden van KASKO en INBOUW, waarbij het KASKO geheel industrieel wordt geproduceerd op basis van de “automotive” aanpak zoals bij de productie van auto’s , computers noem maar op. MASKERADE assembleert geprefabriceerde elementen op de bouwplaats en speelt daarbij in op de basis eisen van een “automotive”aanpak. Van der Breggen architecten heeft in nauw overleg en met gebruikmaking van de know how van toeleveringsbedrijven/fabrikanten de Maskerade bouwmethode in de afgelopen 25 Jaar ontwikkeld tot een uitgekristalliseerd concept.

Als basismateriaal voor de MASKERADE bouwmethode is gekozen voor hout, een hernieuwbare grondstof. De constructieve en bouwfysische eigenschappen van hout hebben bij deze keuze een belangrijke rol gespeeld. De overige bouwmaterialen zijn zoveel mogelijk bio-based gerelateerd.

PREFABRICAGE

In de houtfabriek worden de elementen voor de FLEXVLOER,  de gevels, de bouwmuren en de daken geprefabriceerd. In de fabriek worden de kozijnen, de isolatiematerialen, de leidingen en voorzover mogelijk de afwerkingsmaterialen tot montage gerede elementen gemaakt. In de betonfabriek worden ondertussen de prefab heipalen en funderingsbalken gemaakt. Bij een bedrijf voor prefab products worden de badkamers en toiletten geprefabriceerd en in totaliteit aangeleverd op de bouwplaats. De installatie voor verwarming, warmwater, elektra, energieopwekking enz. worden ook geprefabriceerd aangeleverd.

MONTAGE

MASKERADE staat voor een perfecte afstemming en logistiek van de betrokken toeleveringsbedrijven/fabrikanten. Het montagebedrijf verzorgt het leggen van de fundering, het monteren van de opbouwelementen en de sanitaire units en tenslotte het op zijn plaats brengen van de installatie componenten. Deze werkwijze staat garant voor een foutloze zeer snelle opbouw met een hoge kwaliteit zonder faalkosten. Zodra het KASKO staat kan begonnen worden met de afbouw die geheel wordt afgestemd op de wensen van de bewoners.

MASKERADE BIO BASED

MASKERADE gaat uit van het gebruik van hernieuwbare grondstoffen en belast daardoor het milieu minimaal. Door het gebruik van natuurlijke materialen belast ontstaat er ook een aangenaam en gezond binnenmilieu.

Met hernieuwbare grondstoffen (voor de bouw- en energievoorziening) wordt geen roofbouw op de aarde gepleegd. Hout is bijvoorbeeld een hernieuwbare grondstof. De totale hoeveelheid bos op aarde kan door nieuwe aanplant en bosbeheer niet worden aangetast en is voor de toekomst veiliggesteld. Zand, grind, cement, kalk, klei, natuursteen enz. zijn eindige grondstoffen. Het gebruik van deze (fossiele) grondstoffen is oneindig veel groter dan de aarde ooit weer kan produceren.

Hetzelfde geldt voor onze energievoorziening. De Maskerade bouwmethode gaat uit van het gebruik van diverse hernieuwbare energiebronnen: zon, wind, waterkracht, aardwarmte, biomassa enz.

0-OP-DE-METER

De schil van MASKERADE is zeer goed geïsoleerd met een RC waarde van 8,0 en een U-waarde voor het [triple] glas van 0,6. Dit legt de basis voor het energie 0 concept. Voor het energie verbruik gaat MASKERADE er vanuit dat dit volledig door zon energie op de eigen locatie wordt opgewekt.

E&K KAST

De Energie & Klimaatkast is een van “buiten” af bereikbare ruimte waarin zich de apparatuur bevindt voor de verwarming, warmwater, ventilatie en het opwekken van zon energie [PV en collectoren]. De installateur blijft eigenaar van de apparatuur in de E&K kast en verhuurd deze apparatuur voor een vast bedrag per maand aan de gebruiker. Hieraan gekoppeld kan een energie 0 tarief worden afgesproken waarbij de installateur de garantie voor energie 0 op de meter aan de bewoner verstrekt. De installateur zal daarbij vooraf een verrekenbare energiebundel met de gebruiker afstemmen.

ZON ENERGIE EN ARCHITECTUUR

Het vormgeven met de MASKERADE bouwmethode is afgestemd op het maximaal benutten van passieve zon energie. Dit geldt voor de vormgeving en raamplaatsing. Daarnaast wordt er in de vormgeving rekening gehouden worden met voldoende gevel en dak ruimte voor het door PV cellen en collectoren. De energie wordt dus bij de eigen woning of gebruiksruimte gewonnen, waardoor men in de toekomst zonder “net “aansluiting zou kunnen.

ALL ELECTRIC HEEFT DE TOEKOMST

MASKERADE is er klaar voor om “all electric” woningen en andere gebruiksruimten, aan te bieden voor een vast bedrag en een energiebundel. De klant is daarbij ontzorgd, hoeft niet meer te investeren in apparatuur en heeft ook meer ruimte tot zijn beschikking. De prestatie energie 0 op de meter moet daarbij door de installateur worden geleverd.

beeld01

Oplossingen