Ecobouw Nederland

Ecobouw Nederland

Stichting Ecobouw Nederland is opgericht om de positie van biobased en circulaire bouwmaterialen, -producten en -bouwconcepten in de bouwwereld te verbeteren en te optimaliseren.

Deze missie wordt ingegeven door het urgente besef dat de bouwwereld in een zo kort mogelijke termijn dient te veranderen. De bouwwereld moet, van een bedrijfstak die gebaseerd is op een lineaire benadering met fossiele grondstoffen, veranderen in een moderne bedrijfstak die uitgaat van biobased oplossingen in een circulaire aanpak. De noodzaak om dit te doen is ingegeven door de wereldwijde bevindingen rondom de veranderingen van het leefklimaat die de huidige maatschappij bedreigen.

Visie

Ecobouw Nederland heeft als doel de bouwwereld blijvend om te vormen in een circulair denkende bouwwereld, gebaseerd op biobased en natuurlijke grondstoffen die op een duurzame wijze geteeld en gewonnen worden.

Hierbij is het doel om de ecologische footprint van de activiteiten in de gebouwde omgeving uiteindelijk neutraal te maken en daarmee de natuurlijke grondstoffen niet uit te putten.

Comfort, gezondheid en veiligheid, voor de gebruiker van de gebouwen, staan voorop in de visie van Ecobouw Nederland. Alles volgens de benadering dat hierbij de maatschappelijke-, ecologische- en economische waarden in duurzaam evenwicht zijn.

Werkwijze

Ecobouw Nederland wil haar missie bereiken door het toepassen van biobased en natuurlijke bouwmaterialen, -producten en -bouwconcepten te bevorderen. In alle geledingen van de bouw: van producenten tot eindgebruikers en van ontwikkelaars tot de onderhoudsman.

Hiervoor zijn in navolging van de Green Deal Biobased Bouwen (2013-2015) drie speerpunten voor biobased en natuurlijke bouwmaterialen, producten en bouwconcepten aangewezen:
– Ontwikkelen en versterken van de markt;
– Bevorderen en ontwikkelen van kennis;
– Verankering in de wet- en regelgeving.

Kennisdeling

Voor de realisatie van deze drie speerpunten maakt Ecobouw Nederland gebruik van de resultaten en inzichten die uit de Green Deal Biobased Bouwen naar voren zijn gekomen, in combinatie met inzichten van alle stakeholders in de bedrijfstak. Ecobouw Nederland werkt hierbij in een open source gedachte, kennisdeling op een actieve wijze is hierbij het uitgangspunt, alleen dan kunnen wij grote stappen zetten.

Ecobouw Nederland staat open voor iedere relevante partij die gelijke uitgangspunten heeft, zowel nationaal als internationaal. Wij nodigen iedere partij cq firma uit om gezamenlijk, op duurzame wijze, met ons aan deze missie te werken. Middels een donateurschap kunnen we samen onze missie promoten en ons profileren in de bouwwereld.

Opening Ecobouw Nederland paviljoen op 14-12-2017

Oplossingen